Menu

Popup

Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng All Server 06:00
Hỗn Nguyên Lâu All Server 06:00
Boss Nhện Raklion All Server 06:10
Giờ Vàng x2 Exp All Server 06:30
Devil 7 VIP All Server 07:30
Binh đoàn phù thủy All Server 07:30
Boss Erohim All Server 11:50
Boss Medusa All Server 11:50
Boss Kundun All Server 11:50
Binh đoàn thỏ ngọc All Server 12:10
Summer Event All Server 12:20
Blood 8 VIP All Server 12:30
Tổ Đội Đại Chiến Boss Atlans SV1 All Server 20:50

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT muviet.org!